Naše hodnoty

Image

Transparentnosť

Image

Verejný prospech

Image

Profesionalita

Image

Otvorenosť faktom

01

Transparentnosť

Oblasť obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a trvalo udržateľného rozvoja (TUR) je predmetom polarizovanej diskusie odbornej a laickej verejnosti, podnikateľského sektora aj politikov. Pre ZVVB je kľúčové zachovať si transparentnosť a otvorenosť, preto podliehame prísnej verejnej kontrole a dohľadu zo strany našich členov pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa našej činnosti aj finančného hospodárenia. Všetky zákonné vykazovacie a zverejňovacie povinnosti si plníme načas a v plnom rozsahu.
02

Verejný prospech

Pri našej činnosti kladieme dôraz aj na celospoločenský prospech. V záujme členov ale aj verejnosti sledujeme a kontrolujeme charakter prijímaných dokumentov na domácej aj medzinárodnej pôde, trendy, diskusie, vývoj a aplikáciu poznatkov.
03

Profesionalita

Usilujeme o čo najkvalifikovanejšiu obhajobu záujmov členov a tiež verejnosti . Všetky naše výstupy sú podložené dostupnými vedeckými faktami. Súčasťou našej práce je neustále štúdium, analýza a zdieľanie aktuálnych poznatkov a spolupráca s podobne hodnotovo založenými osobami a organizáciami.
04

Otvorenosť faktom

Sme presvedčení, že efektivita našej činnosti je závislá na našej schopnosti objektívne porozumieť aktuálnemu dianiu a na základe relevantných dôkazov hľadať čo možno najlepšie riešenia. Vyhýbame sa preto dogmatizmu a apriórnym súdom a rozhodnutia robíme na základe kritickej analýzy empirických dát.
© 2024 Združenie pre výrobu a využitie biopalív.
Created by canalmedia