Čo robíme

Čo robíme

Počas nášho fungovania sme vybudovali široký tím expertných spolupracovníkov fungujúcich zväčša na dobrovoľníckej báze.

Usilujeme o otvorenú a profesionálnu spoluprácu založenú na dôvere so všetkými  partnermi verejného aj privátneho sektora, t.j. poľnohospodárskymi a výrobnými podnikmi, akademikmi a univerzitami, vedeckými a mimovládnymi organizáciami, orgánmi štátnej správy, medzinárodnými inštitúciami, a tiež politickými predstaviteľmi, ktorí majú záujem na riešení environmentálnych otázok.

Odborné know how ZVVB ponúkame pri osvete, výskume, výrobe a využívaní prírodných zdrojov, ale aj pri formulovaní legislatívneho rámca so zameraním na plnenie cieľov Slovenskej republiky v oblasti OZE a ochrany klímy. Získané poznatky z analýz, odborných diskusií a výskumných aktivít, ktorú pomáhame aplikovať v praxi, berieme ako overenú cestu pri uskutočňovaní spoločensky prospešných zmien.

Image
Image

Merateľnosť výsledkov našich projektov je súčasť systému orientovaného na cieľ a základom pre spokojnosť a správnu interakciu so záujemcami o transfer našich poznatkov. Ponúkame pomoc konzultáciami a servisom odborníkov, ich koordinačné usmernenia, deriváciu pravidiel a stratégií pre dosiahnutie želaného výsledku. Našimi partnermi je súkromný sektor (poľnohospodári, výrobné firmy), akademické, vedecké  a mimovládne organizácie, medzinárodné inštitúcie, ale aj politickí predstavitelia, ktorí majú záujem na dobre spravovanej spoločnosti.

© 2024 Združenie pre výrobu a využitie biopalív.
Created by canalmedia