Legislatíva

Slovenská legislatíva

Zákony:

 

Vyhlášky:

 

Opatrenia:

Významné rámcové dokumenty

Integrovaný národný energetický a klimatický plán (návrh)

https://www.economy.gov.sk/uploads/files/22iUe9T9.pdf

 

Nízkouhlíková štúdia (A Low-Carbon Growth Study for Slovakia)

http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/2019_01_low-carbon-study.pdf

(EN verzia)

http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/2019_01_low-carbon-study_sk.pdf

(SK verzia)

 

BIELA KNIHA - Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje

https://www.mindop.sk/uploads/media/8b106cbe8b4d41551899373962d980550d7fc50a.pdf

 

Zelenšie Slovensko

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

http://www.minzp.sk/files/iep/03_vlastny_material_envirostrategia2030_def.pdf

Významné globálne dokumenty

IPCC global warming report 

https://www.ipcc.ch/sr15/

Európska legislatíva

Smernice:

 

Nariadenia:
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32018R1999
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32018R0842
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1307/2014 z  8. decembra 2014 o vymedzení kritérií a zemepisných rozmedzí trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014R1307&qid=1561984882926

 

Vykonávacie a delegované akty:
© 2024 Združenie pre výrobu a využitie biopalív.
Created by canalmedia