Základné biopalivárske pojmy

B

  Bio-ETBE (etyl-tri-butyl-éter)

  ETBE vyrobený na báze bioetanolu. Percentuálny objem bio-ETBE, ktorý sa počíta ako biopalivo je 47 %.

  Bio-MTBE (metyl-tri-butyl-éter)

  Palivo vyrobené na báze biometanolu. Percentuálny objem bio-ETBE, ktorý sa počíta ako biopalivo je 36 %.

  Biodimetyléter

  Dimetyléter vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo.

  Bioetanol

  Etanol vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, používaný ako biopalivo.

  Biogénne palivo

  Zmes biogénnej latky a uhľovodíkov, v ktorej objem uhľovodíkov nesmie presiahnuť 5 %, pričom biogénnou látkou sa rozumejú rastlinné tuky a oleje tiež modifikované.

  Biokvapalina

  Kvapalné palivo na iné energetické účely ako na dopravu, vrátane elektriny, tepla a chladu, vyrobené z biomasy.

  Biomasa

  Biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti priemyselného a komunálneho odpadu.

  Biometanol

  Metanol vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo.

  Bionafta

  Metylester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho oleja s kvalitou nafty, používaný ako biopalivo. Známa aj ako biodiesel.

  Biopalivo

  Podľa Zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pod pojmom biopalivo rozumie pohonná látka vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie: 

  1. bioetanol, ktorým je etanol vyrobený z biomasy,
  2. biodiesel, ktorým je ester vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku 
  3. bioplyn vyrobený z biomasy,
  4. biometanol, ktorým je metanol vyrobený z biomasy,
  5. biometán vyrobený z biomasy,
  6. biodimetyléter, ktorým je dimetyléter vyrobený z biomasy,
  7. bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
  8. biometyltercbutyléter, z biometanolu vyrobený metyltercbutyléter s obsahom biometanolu 36 % objemu,
  9. syntézou vyrobené uhľovodíky alebo zmesi takýchto uhľovodíkov vyrobené z biomasy,
  10. biovodík, ktorým je vodík vyrobený z biomasy,
  11. čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný vrátane odpadových rastlinných olejov,
  12. iná látka vyrobená z biomasy, ak sa používa na dopravné účely,
  13. kvapalné alebo plynné motorové palivo z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorým je kvapalné alebo plynné palivo používané v doprave a ktorého energetický obsah pochádza z iných obnoviteľných zdrojov energie ako biomasa.

   

  Bioplyn

  Palivový plyn vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, ktorý môže čistením dosiahnuť kvalitu zemného plynu, používaný ako biopalivo alebo drevný plyn.

  Biovodík

  Vodík vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, používaný ako biopalivo.

Č

  Čistý rastlinný olej

  Olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi, surový alebo rafinovaný ale chemicky nemodifikovaný, ak je jeho použitie zlučiteľné s typom príslušného motora a zodpovedajúcimi emisnými požiadavkami.

E

  Ekologicke palivo

  Zmes vyrobená z palív a mazív a esteru kyselín obsiahnutého v tukoch a olejoch, ktorá je odbúrateľná najmenej na 90 % za 21 dni podľa medzinárodného testu CEC L-33-A-93, pričom podiel esteru kyselín v tejto zmesi je vyšši ako 30 %.

  Energetický obsah

  Znamená dolnú výhrevnú hodnotu paliva.

  Energia z obnoviteľných zdrojov energie

  Energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná, aerotermálna, geotermálna a hydrotermálna energia a energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyny.

F

  Fosílne palivá

  Nerastné suroviny, ktoré vznikli v minulých geologických obdobiach zložitými geochemickými procesmi, premenou odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov za neúčasti vzduchu. Patria do skupiny neobnoviteľných zdrojov energie (ropa, uhlie, zemný plyn), olejové bridlice, dechtové piesky.

H

  Hrubá konečná energetická spotreba

  Zahŕňa energetické komodity dodávané na energetické účely pre priemysel, dopravu, domácnosti, služby vrátane verejných služieb, poľnohospodárstvo, ako aj lesné a rybné hospodárstvo, vrátane spotreby elektriny a tepla zo strany energetických odvetví, ktoré sa zaoberajú výrobou elektriny a tepla, a vrátane strát elektriny a tepla počas distribúcie a prenosu.

O

  Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

  Podľa Zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú nefosílne zdroje energie, ktorých energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí a ide o tieto zdroje:

  1. vodná energia,
  2. slnečná energia,
  3. veterná energia,
  4. geotermálna energia,
  5. biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania,
  6. bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd,
  7. biometán
  8. aerotermálna energia
  9. hydrotermálna energia

P

  Podpora biopalív

  Spôsoby podpory biopalív vyplývajúce zo zákona NR SR č. 309/2009 Z.z.  a zákona 98/2004 Z.z. sú:

  • povinný minimálny energetický obsah biopalív
  • povinné minimálne úspory emisií skleníkových plynov z používania palív
  • vyššia spotrebná daň na palivo neobsahujúce stanovený a vyšší  objemový podiel biopalív
  Pokročilé biopalivá

  Pokročilým biopalivom je biopalivo vyrobené zo surovín alebo palív, konkrétne z: 

  1. rias ak sa pestujú na pôde v rybníkoch alebo vo fotobioreaktoroch, 
  2. pomernej časti biomasy v zmesovom komunálnom odpade,
  3. biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov, odpadu z potravín a kuchynskému odpadu z domácnosti, ktorý podlieha triedenému zberu,
  4. pomernej časti biomasy v rámci priemyselného odpadu nevhodného na použitie v potravinovom alebo krmivovom reťazci vrátane materiálu z malopredaja alebo veľkopredaja a agropotravinárskeho a rybolovného odvetvia a odvetvia akvakultúry s výnimkou použitého kuchynského oleja a živočíšnych tukov,
  5. slamy,
  6. maštaľného hnoja a splaškových výkalov,
  7. drveného odpadu z palmového oleja a trsov prázdnych palmových plodov,
  8. živice z talového oleja,
  9. surového glycerínu,
  10. bagasy,
  11. hroznových výliskov a vínnych kalov,
  12. škrupín orechov,
  13. pliev,
  14. odzrnených kukuričných klasov
  15. pomernej časti biomasy v rámci odpadu a zvyškov z lesníctva a odvetví založených na lesníctve, ako je kôra, konáre, tenčina, lístie, ihličie, vrcholce stromov, piliny, triesky, čierny lúh, hnedý lúh, vláknitý kal, lignín a talový olej,
  16. ďalšieho nepotravinárskeho celulózového materiálu
  17. ďalšieho lignocelulózového materiálu okrem piliarskych a dyhárenských výrezov,
  18. kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu
  19. zachytávania a využívania uhlíka na účely dopravy, ak zdrojom energie je obnoviteľný zdroj energie
  20. baktérií, ak zdrojom energie je obnoviteľný zdroj energie.
  Potvrdenie o pôvode

  Elektronický dokument, ktorého jediným účelom je poskytnúť koncovému spotrebiteľovi dôkaz o tom, že daný podiel alebo množstvo energie bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie v súlade s článkom 3 ods. 6 smernice 2003/54/ES.

  Povinnosť využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie

  Národný systém podpory, v rámci ktorého sa vyžaduje od výrobcov energie, aby do svojej výroby zahrnuli daný podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie, od dodávateľov energie sa vyžaduje, aby do svojich dodávok zahrnuli daný podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie, a od spotrebiteľov energie sa vyžaduje, aby do svojej spotreby zahrnuli daný podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie; patria sem aj systémy, podľa ktorých sa tieto požiadavky môžu splniť prostredníctvom „zelených“ certifikátov.

S

  Syntetické biopalivá

  Syntetické uhľovodíky alebo zmesi syntetických uhľovodíkov, ktoré boli vyrobené z biomasy.

  Systém podpory

  Akýkoľvek nástroj, systém alebo mechanizmus, ktorý uplatňuje členský štát alebo skupina členských štátov a ktorý podporuje využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie znížením nákladov na túto energiu, zvýšením ceny, za ktorú sa môže predávať, alebo zvýšením nakúpeného objemu takejto energie prostredníctvom povinnosti využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie alebo inak; toto okrem iného zahŕňa aj investičnú pomoc, oslobodenie od dane alebo zníženie dane, vrátenie dane, systémy podpory povinnosti využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie vrátane systémov využívajúcich „zelené“ certifikáty a systémy priamej podpory cien vrátane výkupných sadzieb a vyplácania prémií.

T

  Trvalo udržateľný rozvoj

  Ide o taký  rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.“ V  Slovenskej republike ho právne vymedzuje § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

  Trvalo udržateľným rozvojom (TUR) sa rozumie cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, ekonomické, environmentálne a inštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, globálnej) a smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva (miestnej a regionálnej komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje a chráni kultúrne a prírodné dedičstvo. Takto ho definuje Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR schválená uznesením vlády SR č. 978/2001.

© 2024 Združenie pre výrobu a využitie biopalív.
Created by canalmedia