Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Obnoviteľné zdroje energie a biopalivá

Definícia

Podľa Zákona NR SR č. 656/2004 o energetike obnoviteľné zdroje energie (OZE) znamenajú obnoviteľné nefosílne zdroje energie (veternú, solárnu, geotermálnu energiu, energiu vĺn a príboja, vodnú energiu, energiu z biomasy, zo skládkových plynov, z plynov z čistiarní odpadových vôd a z bioplynov. Obnoviteľným zdrojom energie sa rozumie zdroj, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí.

Energetická výzva

V uplynulom desaťročí stúpla energetická náročnosť života stoviek miliónov ľudí v ekonomicky vyspelých krajinách a rast materiálneho bohatstva spotrebu energií naďalej zvyšuje. Tento trend je zjavný aj v rozvojových krajinách. Globálny dopyt po energiách bude v nadchádzajúcich rokoch a desaťročiach ovplyvňovať hospodársky rast Číny a Indie. Ďalších 2,5 miliardy ľudí si v dohľadnom čase kúpi osobný automobil a väčšie, energeticky náročnejšie domy s klimatizáciou. V súčasnosti približne 40 percent dopytu v kombinovanej výrobe energie a viac ako 70 percent spotreby energie na dopravu pokrýva ropa. Podľa prognóz bude svetový dopyt po energiách v najbližších desaťročiach stúpať, čo povedie k nárastu spotreby ropy a zemného plynu a zvýšeniu emisií oxidu uhličitého. Závažnosť tohto vývoja však závisí od nášho prístupu.

Aj keď sú v súčasnosti svetové zásoby ropy relatívne veľké a náhly nedostatok nehrozí ani v nadchádzajúcich desaťročiach, koniec ropnej éry je neodvratný. Preto je potrebné pripravovať sa naň už teraz využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Druhým dôvodom záujmu o obnoviteľné zdroje energie je nerovnomerné rozmiestnenie zásob ropy a zemného plynu, keď sa veľká časť ložísk nachádza v geopoliticky nestabilných oblastiach. Ďalším nezanedbateľným dôvodom je skutočnosť, že využívanie fosílnych palív ako zdroja energie má negatívny dopad na životné prostredie. Vďaka zvyšovaniu kvality motorových palív klesol v ekonomicky vyspelých častiach sveta obsah síry, olova a emisie nežiaducich oxidov takmer na nulu. Najväčším problémom zostala nadmerná tvorba oxidu uhličitého spôsobujúca klimatické zmeny1.

V roku 2006 prijala Európska únia Stratégiu EÚ pre biopalivá. Podiel zložky rastlinného pôvodu v benzínoch a motorovej nafte na trhu povinne vzrastie a suroviny rastlinného pôvodu budú hrať čoraz dôležitejšiu úlohu. Pri napĺňaní tohto zámeru budú zložky rastlinného pôvodu primiešavané do fosílnych palív vyrábaných z ropy, čo zníži emisie oxidu uhličitého uvoľňovaného do atmosféry, zníži spotrebu ropy v dopravnom sektore a zmenší závislosť Európskej únie na dovoze ropy.
Dôležitým faktorom širšieho využívania biopalív je skutočnosť, že časť zásob repky olejnej, slnečnice, kukurice a pšenice na poľnohospodárskom trhu môžu využívať firmy zamerané na výrobu biopalív. Posilní to dopyt po poľnohospodárskych produktoch na iné účely než je výživa ľudí a vznikne ľahko predvídateľný trh so stabilizujúcim efektom na ceny výrobkov a pozitívnym vplyvom na výrobné náklady.

Európska únia prijala stratégiu na zvýšenie podielu obnoviteľných palív – biozložiek, predovšetkým rastlinného pôvodu. U motorových benzínov je biozložkou bioetanol alebo jeho derivát etyltercbutyléter (ETBE), kým u motorovej nafty sú biozložkou metylestery mastných kyselín (v angličtine Fatty Acid Methyl Ester, skrátene FAME) vyrábané z viskóznych rastlinných olejov procesom esterifikácie.

Smernica Európskej únie požadovala dosiahnuť do konca roka 2010 podiel obnoviteľných zdrojov na úrovni 5,75-percenta energetického obsahu paliva.
Perspektívne sa predpokladá, že objem biozložiek v motorových palivách bude rásť. Treba však brať do úvahy, že rôzne druhy automobilových motorov majú na biozložky v palive rôznu citlivosť. Obsah biozložiek v palivách môže byť zvyšovaný až po zvážení všetkých špecifík automobilových motorov a po úprave kvalitatívnych parametrov palív.2
 
Súčasný stav

Súčasnému stavu spotreby biopalív v krajinách Európskej únie sa venuje analýza z júla 2012. Nachádzajú sa v nej nielen informácie o biopalivách a ich využití v jednotlivých krajinách, ale predovšetkým ide o analýzu trhu s biopalivami v členských štátoch EÚ.
Spotreba biopalív v medziročnom porovnaní vzrástla v roku 2011 o 3 %, čo predstavuje 13,6 miliónov ton ropného ekvivalentu (toe) v roku 2011 v porovnaní s 13,2 miliónom toe v roku 2010. Európska únia sa rozhodla overiť nastavenie systémov udržateľnosti, či biopalivá používajú štáty v súlade s kritériami udržateľnosti OZE.

Rast spotreby biopalív v doprave predstavoval v roku 2011 len 3,0% v porovnaní s rokom 2010. V medziročnom porovnaní rokov 2009 a 2010 išlo o pokles 10,7%, 24,6% medzi rokmi 2008 a 2009 a 41,7% medzi rokmi 2007 a 2008.
Vzhľadom na túto situáciu sa EÚ zameriava na problematiku udržateľnosti biopalív v jednotlivých krajinách a na ich energetické politiky týkajúce sa OZE.
 
Situácia na Slovensku

V rámci hodnotenia stavu využívania biopalív sa v správe nachádzajú aj údaje o Slovensku:

Typ biopaliva

Spotreba v doprave v roku 2010  (v toe)

Bioetanol

39 338

Biodiesel 121 071
celková spotreba 160 409
Typ biopaliva Spotreba v doprave v roku 2011 (v toe)
Bioetanol 39 398
Biodiesel 123 722
Celková spotreba 163 705

 

Produkcia etanolu na Slovensku bola v roku 2011 130 mil. litrov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 3 mil. litrov.
Ďalšie informácie o OZE sa nachádzajú v správe "“, ktorá prináša nielen základné informácie o obnoviteľných zdrojov energie a ich využití, ale predovšetkým analýzu vzťahov medzi produkciou energie z OZE, zamestnanosť a finančným obratom v členských štátoch EÚ.3

Výhľad do budúcnosti

Význam OZE bude výhľadovo stále narastať, pretože rozširovanie ich používania považuje EÚ za jednu zo svojich priorít. Ako sa uvádza v správe Európskej komisie z 31.1.2011, energia z obnoviteľných zdrojov zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a je aj hlavným prvkom stratégie EÚ v oblasti energetiky. Pokiaľ ide o vývoj technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, priemysel v Európe má vedúce postavenie v celosvetovom meradle. Zamestnáva 1,5 milióna ľudí, pričom do roku 2020 by sa tento počet mohol zvýšiť o ďalšie 3 milióny. Vďaka podpore energie z obnoviteľných zdrojov sa rozvíja aj celý rad zdrojov energie, ktoré sú prevažne domáce.
Politika EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov je pomerne mladá, pričom s jej vykonávaním sa začalo v roku 1997 prijatím Bielej knihy. Jej hybnou silou je potreba znižovať emisie uhlíka v sektore energetiky a riešiť otázku zvyšujúcej sa závislosti od dovozu fosílnych palív z politicky nestabilných regiónov mimo EÚ. Počas uvedeného obdobia sa centrum pozornosti presunulo z podpory energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom predbežných cieľov v sektore elektrickej energie a dopravy na vymedzenie právne záväzných cieľov. Túto koncepciu podporuje komplexný právny rámec a v poslednom období aj zmena orientácie európskej politiky v oblasti energetickej infraštruktúry, ktorá uľahčuje rast energie z obnoviteľných zdrojov. Nová smernica o energii z obnoviteľných zdrojov predstavuje spoľahlivý a stabilný regulačný rámec pre rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov v Európe. Vďaka jej transpozícii vo všetkých členských štátoch do stanovenej lehoty 5. decembra 2010 a vďaka prijatiu národných akčných plánov pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie sa položili základy odhodlanej akcie EÚ v tejto oblasti.

V energetickej stratégii Komisie do roku 2020 sa zdôrazňuje spôsob, akým infraštruktúra a inovačné politiky podporujú rozvoj sektora energie z obnoviteľných zdrojov. Zároveň sa má jej prostredníctvom čo najskôr zaistiť hospodárska konkurencieschopnosť obnoviteľných zdrojov energie a súvisiacich technológií, čím sa podporí rast energie z obnoviteľných zdrojov v záujme dosiahnutia našich cieľov. Keďže je však tento priemyselný sektor mladý a rozvíja sa, tieto dôležité výzvy bude spolu s otázkou financovania potrebné riešiť v nasledujúcich rokoch.
Očakáva sa, že členské štáty spolu viac ako zdvojnásobia svoju spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov zo 103 Mtoe (miliónov ton ekvivalentu ropy) v roku 2005 na 217 Mtoe v roku 2020 (hrubá konečná spotreba energie). Sektor elektrickej energie bude podľa očakávaní predstavovať 45 % nárastu, vykurovanie 37 % a doprava 18 %.

„V záujme dosiahnutia cieľov na rok 2020 hospodárnym spôsobom efektívnym z hľadiska zdrojov a prípravy podmienok na výrazné zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov v období po roku 2020 musí EÚ pokračovať s investíciami do výskumu pokročilých technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a naďalej znižovať náklady na veternú energiu vyrábanú na mori, fotovoltickú energiu, elektrické automobily a biopalivá druhej generácie,“ uvádza sa v správe Európskej komisie.

Vyšší podiel biozložky

Na Slovensku sa momentálne primiešavajú do motorových palív biozložky, ktoré majú podiel 3,7% energetickej hodnoty ropného paliva. V našich podmienkach sa zvyčajne dáva do benzínu etyltercbutyléteru (ETBE). Ten sa získava úpravou z etanolu. Do motorovej nafty idú estery repkového oleja.
V mnohých európskych krajinách majú biozložky v palivách oveľa väčší podiel ako na Slovensku a nemálo motoristov takéto pohonné látky preferuje. Ide o palivo E85, čo je 85 percentná zmes liehu s naturalom 95. Na Slovensku sa síce momentálne nenachádza infraštruktúra čerpacích staníc s týmto palivom, no do budúcnosti nemusí ísť o beznádejný projekt. Už len preto, že vozidlá uspôsobené pre takýto pohon dokážu spaľovať akúkoľvek zmes benzínu s etanolom od čistého naturalu až po 85% podiel etanolu.4

Je  predpoklad, že v budúcnosti sa bude zvyšovať tlak na nárast podielu biozložky v motorových palivách. Smernica EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie prijatá v roku 2009 vyžaduje od členských štátov individuálnu transformáciu svojej energetickej skladby tak, aby sa dosiahol spoločný cieľ 20% obnoviteľných zdrojov energie v roku 2020 a z toho 10% v doprave. Tento cieľ sa má dosiahnuť bez masívneho odlesňovania a bez problémov súvisiacich s nedostatočnou produkciou potravín. Zníži sa tým závislosť EÚ na dovoze ropy, dosiahne sa nepotravinárske využitie prebytočnej poľnohospodárskej produkcie, rozvoj vidieka spolu s novými pracovnými príležitosťami a zároveň sa znížia emisie skleníkových plynov.5

Na uvedenú smernicu EÚ nadväzuje aj Národný akčný plán I, schválený vládou SR 6. októbra 2010. Legislatívny rámec predstavuje zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený 19. júna 2009 v Národnej rade SR a účinný od 1. septembra 2009. Tento zákon bol trikrát novelizovaný (novelizácie: zákon č. 492/2010 Z. z. – účinnosť 01.01.2011; zákon č. 558/2010 Z. z. - účinnosť01.02.2011; a zákon č. 136/2011 Z. z. - účinnosť01.05.2011). Priamo v zákone je zakotvená aj povinnosť každoročne zvyšovať percentuálny podiel biozložky v motorových palivách do roku 2020. Minimálny obsah biopalív pre jednotlivé druhy pohonných látok je uvedený v prílohe zákona.

Užitočné linky

repkaStrategická komodita: V našich podmienkach je najvýznamnejšou plodinou na výrobu biopalív repka olejná. ​​​​​​​​     Foto: SXC

1 Biopalivá – publikácie Skupiny MOL
2 Biopalivá – publikácie Skupiny MOL
3 Energia.sk
4 Natankuj.sme.sk
5 Euractiv, 6.6.2011

 

 
Reklamný prúžok