Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Slovenský vedec spochybnil austrálsku štúdiu o biopalivách
Vložil JUH
Piatok, 02 Január 2015 11:53

Skupina austrálskych vedcov skúmala účinky výfukových plynov z klasickej nafty a bionafty na ľudské zdravie. Výsledky uverejnili začiatkom novembra v časopise Science Network. Zo štúdie vyplynulo, že zmesi v podobe bionafty, aj čistý repkový olej, z ktorého sa bionafta vyrába, sú pre ľudské zdravie väčšou hrozbou ako klasická nafta, pretože pri spaľovaní produkujú viac oxidov uhlíka, dusíka a síry.

Pri spaľovaní troch rôznych druhov nafty simulovali čiastočné zaťaženie dieselového motora. Čistá bionafta a jej zmesi produkovali oproti nafte viac častíc, ktoré nezachytili ani filtre použité pri pokuse. A na ne negatívne reagovali ľudské epitelové bunky, ktoré boli v pokuse vystavené výfukovým plynom.

 


Záver austrálskych vedcov znie: bionafta je škodlivejšia pre ľudské zdravie ako klasická nafta z ropy.

Slovenskí výrobcovia biopalív zo ZVVB nesúhlasia a svoj názor opreli o vyjadrenia slovenského vedca Doc. Ing. Jána Lábaja, PhD, ktorý dlhé roky skúma spaľovacie motory a ich emisie a počas aktívneho pôsobenia na Žilinskej univerzite sa venoval výskumu a vývoju palív. Bionafta sa testuje od kedy sa začala vyrábať a spomínanej štúdii predchádzali mnohé iné vedecké testovania, merania a závery. Preto sa Ing. Lábaj pozrel na vedeckú štúdiu, dostupnú na internete.

Ak sa dá dobré palivo do zlého motora, emisie nemusia byť najlepšie. Normy motora a jeho technický stav sú preto dôležitým faktorom. Podľa emisií sú stanovené emisné triedy motorov. V súčasnosti je platná najvyššia limitná trieda motorov EURO 6.

Austrálski vedci si na skúmanie vplyvu spalín zvolili špecifický typ motora ISUZU 4BD1-T, 3,9L, ktorý patrí do najnižšej triedy EURO 1. Sami uvádzajú, že ho vybrali preto, že emituje veľké množstvo častíc, čím chceli zvýšiť pravdepodobnosť rozdielov medzi meraniami.

Na rozdiel od tohto testu, po cestách jazdia autá, ktoré vypúšťajú len prípustné množstvo emisií. Dodržiavanie limitov sa kontroluje na úrovni výrobcov automobilov a v pravidelných intervaloch na povinných prehliadkach STK. Legislatíva presne vymedzuje ktorá trieda motorov sa kde používa. Vodiči sú motivovaní k používaniu najvyšších tried prostredníctvom úľav alebo nižších poplatkov za prevádzku vozidla. Keďže konštrukčné úpravy motora sú drahé, začali sa používať menej náročné zariadenia na úpravu spalín, napríklad riadené katalyzátory či zachytávače častíc. Tieto do austrálskeho výskumu zakomponované neboli.

Taktiež zloženie palív musí spĺňať aktualizované zákonné predpisy, aby emisie boli pod úrovňou stanovenou pre jednotlivé typy motorov z ekologických dôvodov. Požiadavky na kvalitu palív a biopalív regulujú smernice a normy EÚ, ktoré musia všetky členské štáty implementovať do svojej legislatívy. Pre výrobu a používanie palív a biopalív sú stanovené špecifické normy. Na trh sa môžu uvádzať iba palivá, ktoré spĺňajú tvrdé podmienky udržateľnosti, nepoškodzujú ľudské zdravie a sú aj komerčne udržateľné a konkurencieschopné.

Koncentrácia regulovaných emisií (SOx, NOx, CHx, CO, CO2, častice PM) nesmie byť prekročená. Emisie závisia od zloženia paliva, konštrukcie motora a podmienok zaťaženia motora. Pri meraní emisií musí byť dodržané zloženie paliva, aj pevne určený cyklus motora, keďže iné emisie sú pri studenom motore, pri voľnobehu, v meste, či pri chode motora. Štandardne je stanovený mestský cyklus, ktorý nezodpovedá 20% záťaži, akej podrobili motor v Austrálii. Dôvod nevysvetlili.

Čo je pre výskum správania sa epitelových buniek pri splodinách veľmi dôležité, je koncentrácia splodín, ktorým boli vystavené. Nevedno prečo, austrálsky tím vedcov namiešal emisie z motora s čistým vzduchom v pomere 1:9, čo je vysoká koncentrácia, aká sa v reálnej doprave bežne nevyskytuje. Na príklad v Čechách podľa údajov prevádzkovateľa diaľničného mýta sa v roku 2013 v premávke vyskytovalo len 5% áut s motorom Euro 1, aký bol použitý v pokuse.

Zaujímavý je aj pôvod paliva v testovacom motore. Vo vedeckej štúdii chýbajú údaje o zložení paliva, čo má istý vplyv na zloženie emisií. Neuvádza sa ani to, či palivo pochádzalo z voľného trhu a má stanovené limity. Takisto čistý rastlinný (v tomto prípade repkový) olej sa bežne na pohon nepoužíva, a navyše neobsahuje síru a pri spaľovaní prímesí esterov sa SOx neuvoľňuje. Kde sa vzal zvýšený podiel síry vo výstupných výsledkoch? Vysoký obsah SOx pri spaľovaní esterov alebo repkového oleja nemôže byť pravdivý, ak boli použité palivá, ktoré sú v súlade s platnými predpismi v Austrálii.

Ing. Ján Lábaj na základe spomínaných faktov tvrdí, že merania v austrálskej štúdii neprebehli štandardizovanými postupmi. Hovorí, že nie je dôvod na paniku. "Bionafta v skutočných motoroch áut sa nechová tak "divoko" ako vo vedeckom laboratóriu a na ochranu ľudského zdravia a epitelových buniek sa v skutočnosti dbá viac, než naznačujú austrálski kolegovia."

Autor: WBN/PR, 19. decembra 2014 15:51

 
Reklamný prúžok