Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Slovensko odmieta obmedzenia pre produkciu domácich biopalív
Vložil JUH
Utorok, 26 Marec 2013 11:20

Viacero členských krajín vrátane Slovenska sa postavilo proti plánu EK obmedziť používanie konvenčných biopalív. Tvrdia, že k nepriamej zmene vo využívaní pôdy u nich nedochádza. Dodatočné kritéria by sa však mohli zaviesť v prípade produkcie v tretích krajinách.

Ministri členských štátov minulý týždeň počas stretnutia Rady EÚ pre životné prostredie debatovali o návrhu smernice o nepriamej zmene využívania pôdy (ILUC), podľa ktorej by sa pri využívaní biopalív mala započítavať aj zmena statusu pôdy, pri ktorej dochádza k uvoľňovaniu CO2 do ovzdušia. 

Európska komisia navyše v októbri 2012 navrhla stanoviť strop pre biopalivá vyrábané z potravinových plodín v rámci cieľa pre podiel obnoviteľných zdrojov energie v doprave na úroveň 5 %. Svoj návrh, ktorým by sa upravila smernica o kvalite benzínu a naftových palív (98/70/ES) a smernica o podpore využívania OZE (2009/28/ES), odôvodnila minimalizáciou negatívneho klimatického vplyvu pestovania biopalív z potravinárskych plodín, napr. na báze obilnín, olejnín či iných plodín bohatých na škrob a cukry. O revíziu prípadných negatívnych efektov požiadali Európsky parlament a Rada už pri prijímaní vyššie uvedených smerníc.

Pozadie

Metóda výpočtu nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC) sa aplikuje v prípade, že poľnohospodár začne na pôde, kde pôvodne pestoval potravinárske plodiny, pestovať komodity na výrobu biopalív. Predovšetkým v tropických oblastiach dochádza k vypaľovaniu predtým zalesnených území z dôvodu rozširovania farmárskej pôdy čím sa zvyšujú emisie skleníkových plynov v atmosfére a ruší potenciálny klimatický prínos z biopalív.

Zástupcovia krajín V4 ale vyjadrili obavy zo zavádzania stropu i započítavania ILUC hodnôt, ktorý považujú za problém tretích krajín s menej udržateľným poľnohospodárstvom.

V SR žiadna zmena pôdy nie je

„Pri pestovaní poľnohospodárskych plodín určených pre biopalivá nedošlo na Slovensku k žiadnej nepriamej zmene využívania pôdy,“ uviedlo pre EurActiv ministerstvo životného prostredia SR, ktoré odmieta pripočítavanie takýchto hodnôt pre domácu poľnohospodársku produkciu.

„Tieto hodnoty sú navyše privysoké a spôsob ich výpočtu nejasný. Hodnoty ILUC by sa mali prirátavať pre biopalivá vyrobené zo surovín pochádzajúcich z tretích krajín, v ktorých došlo k výraznému odlesňovaniu tropických pralesov a teda významnej nepriamej zmene využívania pôdy,“ dodal hovorca MŽP Maroš Stano.

Günther Oettinger, komisár pre energetiku, na stretnutí Rady pre energetiku vo februári pripustil, že EK je „flexibilná“ pokiaľ ide o zavedenie stropu.

Jasnú podporu začlenenia ILUC do započítavania vyjadrili Belgicko Dánsko Holandsko a Veľká Británia. Britský minister Ed Davey priznal: „Urobili sme v EÚ skutočnú chybu a musíme túto chybu napraviť, čím skôr tým lepšie.“

Strop by ohrozil investície

„Slovenská republika nesúhlasí so zavedením limitu v podiele, ktorým konvenčné palivá prispievajú k cieľom smernice o OZE na 5 %. Stanovenie takejto hranice považujeme za zásadnú zmenu pravidiel, ktorá môže výrazným spôsobom ovplyvniť poľnohospodársky sektor,“ potvrdil Stano.

Viaceré krajiny argumentujú tým, že strop pre tzv. biopalivá prvej generácie im zabráni dosiahnuť stanovený 10-percentný cieľ a dôkazy, ktoré EK pre svoj návrh použila nie sú dostatočné na to, aby garantovali tak silnú reguláciu na úrovni EÚ.

„Problematickou je aj samotná dostupnosť vhodných surovín pre biopalivá novej generácie, nakoľko tie sa v súčasnosti využívajú v poľnohospodárstve, energetike či kozmetickom priemysle. Technológie na ich výrobu sú v súčasnosti ďaleko od stabilnej a komerčnej prevádzky schopnej vyprodukovať státisíce ton biopalív novej generácie,“ dodal Stano.

Mimo EÚ: pesticídy, vyvlastňovanie, hlad

Predstavitelia komunít z Brazílie a Indonézie pre bruselský EurActiv vysvetlili ako expanzia plodín pestovaných pre trh s biopalivami zahlcuje pôdu, ktorá sa predtým používala na produkciu potravín. Brazílčan Nilfo Wandscheer, zástupca odborov a drobný farmár, upozornil na intenzívne používanie pesticídov pri pestovaní biopalív, čím dochádza k znečisťovaniu podzemnej vody i susedných polí, na ktorých sa ešte potraviny pestujú. Použitie mnohých z týchto chemikálií je pritom v Európskej únii zakázané. Zisky z miestnej produkcie biopalív pritom majú aj európske koncerny ako Shell či BP, ktoré sa v nej angažujú.

V Indonézii, kde sa vo veľkom rozrastá pestovanie palmového oleja pre biopalivá, zase dochádza k vyvlastňovaniu pôvodného obyvateľstva, ktoré nedokáže preukázať vlastníctvo pôdy právnou dokumentáciou. Rinting Siten, člen aliancie pre domorodé obyvateľstvo na súostroví, tiež tvrdí, že kvôli používaniu toxických látok nie sú miestne zdroje vody pitné.

Marc-Oliver Herman, poradca pre EÚ politiku v mimovládnej organizácii Oxfam, zdôrazňuje, že „EÚ musí zastaviť tento absurdný trend používania potravín na palivo a rýchlo odstrániť všetku podporu pre tieto biopalivá...Európski spotrebitelia nevedomky financujú hlad a environmentálnu deštrukciu v chudobných krajinách prostredníctvom miliárd eur platených ako výsledok mandátov, daňových stimulov a dotácií pre biopalivá.“

„Niekedy je to naozaj absurdné,“ dodal Herman. „Členské štáty hovorili, že u nich žiadna nepriama zmena využívania pôdy neexistuje. Zastavme takýto dovoz do Európy a je to fajn.“

Euractiv, 25.3.2013

 

 
Reklamný prúžok