Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Nový návrh Komisie na minimalizáciu vplyvu výroby biopalív na klímu
Vložil JUH
Štvrtok, 18 Október 2012 15:19

Komisia dnes uverejnila návrh s cieľom obmedziť globálne zmeny využívania pôdy na účely výroby biopalív a zväčšiť prínos biopalív používaných v EÚ pre klímu. Využívanie biopalív vyrábaných z potravinových plodín sa obmedzí na úroveň 5 % v rámci úsilia o dosiahnutie cieľa smernice o energii z obnoviteľných zdrojov, aby 10 % energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. Zámerom je stimulovať vývoj alternatívnych biopalív tzv. druhej generácie vyrábaných z nepotravinových surovín, napríklad odpadu alebo slamy, ktoré emitujú výrazne menej skleníkových plynov než fosílne palivá a nesúvisia priamo so svetovou výrobou potravín. Po prvýkrát sa pri posudzovaní bilancie biopalív z hľadiska skleníkových plynov zohľadnia odhadované vplyvy globálnych zmien využívania pôdy, teda nepriama zmena využívania pôdy (ILUC).

Komisár pre energetiku Günther Oettinger vyhlásil: „Tento návrh ponúkne nové stimuly v oblasti biopalív s najlepšou výkonnosťou. V budúcnosti biopalivá pomôžu výrazne zredukovať emisie skleníkových plynov a znížiť naše náklady na dovoz palív.“

Komisárka pre opatrenia v oblasti klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Ak nám biopalivá majú pomôcť v boji proti zmene klímy, musíme používať skutočne udržateľné biopalivá. Musíme investovať do biopalív, ktoré prinášajú reálnu redukciu emisií skleníkových plynov a ktoré nie sú z hľadiska pestovania priamou konkurenciou potravín. Samozrejme to neznamená, že končíme s biopalivami prvej generácie, ale vysielame jasný signál, že budúci nárast biopalív sa musí dosiahnuť v oblasti zlepšených biopalív. Všetko ostatné bude neudržateľné.“

Biopalivá, ktoré sa vyrábajú udržateľným spôsobom a pomocou efektívnych postupov, predstavujú nízkouhlíkovú alternatívu k fosílnym palivám v energetickom mixe EÚ, predovšetkým na účely dopravy. Ľahko sa skladujú aj distribuujú, majú vysoký energetický obsah a spravidla sú zodpovedné za menší obsah emisií skleníkových plynov než ropa, zemný plyn či uhlie. Len biopalivá, ktoré spĺňajú súbor kritérií udržateľnosti, sú na európskom trhu oprávnené na podporu z verejných zdrojov.

S expanziou trhu s biopalivami sa zistilo, že nie všetky biopalivá sú rovnaké, pokiaľ ide o vplyv ich emisií skleníkových plynov z globálneho využívania pôdy. Nedávne vedecké štúdie preukázali, že pri zohľadnení nepriamej zmeny využívania pôdy, napríklad keď sa v dôsledku výroby biopalív výroba potravín alebo krmív presunie na nepoľnohospodársku pôdu, ako sú lesy, niektoré biopalivá v skutočnosti môžu spôsobovať rovnaký objem emisií skleníkových plynov ako fosílne palivá, ktoré majú nahradiť.

Komisia preto navrhuje zmeniť a doplniť súčasné právne predpisy o biopalivách prostredníctvom smernice o energii z obnoviteľných zdrojov a smernice o kvalite palív a predovšetkým:

  • zvýšiť minimálnu hraničnú hodnotu redukcie emisií skleníkových plynov nových inštalácií na 60 % s cieľom zlepšiť efektívnosť postupov výroby biopalív, ako aj odrádzať od ďalších investícií do zariadení s horšou bilanciou v oblasti emisií skleníkových plynov,
  • zahrnúť faktory nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC) do správ, ktoré dodávatelia palív a členské štáty podávajú o znížených objemoch emisií skleníkových plynov z biopalív a biokvapalín,
  • obmedziť objem biopalív a biokvapalín vyrábaných z potravinových plodín, ktoré možno započítať do cieľa EÚ, aby v dopravnom sektore do roku 2020 až 10 % využívanej energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, na súčasnú úroveň spotreby 5 % do roku 2020 a súčasne zachovať celkové ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zníženia intenzity oxidov uhlíka,
  • poskytnúť trhové stimuly pre biopalivá s nízkou alebo nulovou mierou emisií z nepriamej zmeny využívania pôdy, a predovšetkým pre biopalivá druhej a tretej generácie vyrábané z krmív, ktoré nie sú príčinou dodatočného dopytu po poľnohospodárskej pôde vrátane rias, slamy a rôznych druhov odpadu, pretože predstavujú väčší prínos pri dosahovaní cieľa v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov, aby 10 % energie v dopravnom sektore pochádzalo z obnoviteľných zdrojov.

Komisia pomocou týchto nových opatrení plánuje propagovať biopalivá, vďaka ktorým sa podarí výrazne znížiť objem emisií, ktoré nie sú z hľadiska pestovania priamou konkurenciou potravín a zároveň sú udržateľnejšie. Aktuálny návrh nemá vplyv na možnosť členských štátov poskytovať finančné stimuly v oblasti biopalív, Komisia sa však domnieva, že po roku 2020 by sa finančná podpora mala poskytovať v prípade biopalív len vtedy, keď výsledkom ich využívania bude výrazné zníženie objemu emisií skleníkových plynov a keď sa nebudú vyrábať z plodín inak využívaných ako potraviny alebo krmivá.

Súvislosti:

Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov z roku 2009 vyžaduje, aby 10 % energie v dopravnom sektore do roku 2020 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. V smernici o kvalite paliva sa stanovil cieľ 6 % zníženia emisií skleníkových plynov z palív používaných v dopravnom sektore do roku 2020. Očakáva sa, že biopalivá podstatným spôsobom prispejú k dosiahnutiu týchto cieľov.

S cieľom vyhnúť sa možným negatívnym vedľajším účinkom sa v oboch smerniciach stanovili kritériá udržateľnosti, ktoré biopalivá a biokvapaliny musia spĺňať, aby sa mohli započítať k vytýčeným cieľom a mohla sa na ne poskytnúť podpora.

Kritériá udržateľnosti biopalív, ktoré sú v súčasnosti platné, zabraňujú priamej zmene lesov a mokradí, ako aj oblastí s veľkou hodnotou biodiverzity na plochy na produkciu biopalív. Ďalej sa podľa nich vyžaduje, aby miera emisií skleníkových plynov z biopalív bola minimálne o 35 % nižšia než z fosílnych palív, ktoré nahrádzajú. Táto požiadavka sa v roku 2017 zvýši na úroveň 50 %.

Existuje však riziko, že na uspokojenie časti dodatočného dopytu po biopalivách sa na celom svete zväčšia plochy pôdy využívanej na poľnohospodárstvo, v dôsledku čoho by sa z dôvodu zmeny využívania pôdy zvýšil objem emisií. Preto sa Komisii adresovala žiadosť, aby preskúmala vplyv nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC) na emisie skleníkových plynov a navrhla legislatívne kroky, ktoré by tento vplyv minimalizovali.

Ďalšie informácie:

Linka na návrh

Viac informácií o biopalivách - zmena využívania pôdy: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm

Viac informácií o cieli smernice o energii z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

Viac informácií o smernici o kvalite palív: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm


Brusel 17. októbra 2012

 
Reklamný prúžok