Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Správa o používaní biozložiek v motorových palivách za rok 2011 v zmysle nariadenia vlády SR c. 246/2006 Z.z.
Vložil DST
Štvrtok, 04 Október 2012 15:53

1. Vnútorný trh SR s motorovými palivami od účinnosti nariadenia vlády k biopalivám

Zákonom číslo 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o OZE"), bola zabezpečená transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a doplna smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a doplna smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS.

V roku 2011 bolo do voľného daňového obehu umiestnených 105,706 PJ motorových palív, z toho biozložky predstavovali 4,45 %.

Program biopalív bol v roku 2011 realizovaný ako:

- primiešavanie esterov pri výrobe motorovej nafty v kvalite podľa STN EN 590 (vo verzii z r. 2004), resp. motorová nafta s prímesou esterov v kvalite podľa EN 590 (vo verzii z r. 2004) bola na domáci trh uvádzaná z dovozu;

- primiešavanie ETBE (etyltercbutyléter) a bioetanolu pri výrobe motorového benzínu v kvalite podľa STN EN 228 (vo verzii z r. 2004) s následným uvádzaním tohto výrobku na domáci trh.

Na trhu SR s pohonnými látkami sa uplatňovali biopalivá 1. generácie ako nízko percentuálne zmesi biozložiek s uhľovodíkovými palivami, distribuované prostredníctvom existujúcej infraštruktúry (distribučný systém a predajné miesta). Nahradenie časti fosílneho motorového paliva biopalivom predstavuje najjednoduchší spôsob predovšetkým preto, lebo sa môže použiť vo všetkých typoch motorových vozidiel (zákazník nemusí byt o takejto prítomnosti biopaliva vo výslednom motorovom palive informovaný).

Povinnosť uvádzať biopalivá na domáci trh bola pre rok 2011 ustanovená v § 14a ods. 1 písm. a) zákona o OZE referenčnou hodnotou na úrovni 3,8 %, pričom minimálny obsah biopalív v každom litri jednotlivého druhu pohonných látok je ustanovený v prílohe č. 1 zákona o OZE. Týmto vyplynula pre ten-ktorý podnikateľský subjekt povinnosť uviesť na trh biopalivá v množstve zodpovedajúcom tejto referenčnej hodnote, vypočítanej z energetického obsahu z celkového množstva motorových palív súvisiacich s jeho podnikateľskými aktivitami za rok 2011.

Plnenie programu biopalív uvádza nasledovná tabuľka:

Tovarová komodita

Rok 2009

 

Rok 2010

 

Rok 2011

 

Benzín

(t, m³)

700 665

934 038

635 434

847 012

574 489

769 289

ETBE,

(t, m³)

45 531

56 155

47 389

63 593

32 661

43 948

Obsah ETBE v zmesi,

(% obj.)

-

6,01

-

7,51

-

5,71

Bioetanol (t, m³)

-

-

-

-

6 536

8 291

Obsah bioetanolu v zmesi (% obj.)*

-

-

-

-

-

1,08

Referenčné hodnoty

(% ETBE na energetický obsah benzínu)

1,71

-

2,34

-

2,66

-

Nafta

(t, m³)

1 248 690

1 482 989

1 468 535

1 753 373

1 906 978

2 312 532

Estery,

(t, m³)

62 048

70 433

74 706

85 030

110 607

125 262

Obsah esterov v zmesi

(% obj.)

-

4,75

-

4,85

-

5,42

Referenčné hodnoty

(% esterov na energetický obsah nafty)

3,8

-

4,41

-

5,3

-

Celkové referenčné hodnoty

(% biozložiek na energetický obsah motorových palív)

3,4

-

3,79

-

4,45

-

*možnosť primiešavania bioetanolu do motorového benzínu od roku 2011

Zdroj štatistických údajov: Informácie predajcov a výrobcov, poskytnuté MH SR v súlade s nariadením vlády č. 246/2006 Z.z. a informácie z „Hlásení o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív“, podľa zákona o OZE – údaje za komodity benzín a nafta, údaje za komodity estery, ETBE a bioetanol údaje za r.2009, r. 2010 a r. 2011.

Energetický podiel biozložiek v roku 2011 bol vypočítaný na základe údajov uvedených v prílohe III. smernice o OZE 2009/28/ES.

Prepočty údajov za rok 2011 podľa RED 2009/28/ES:

Motorové palivo/bio

Množstvo v tonách

Vyjadrenie v PJ

Vyjadrenie v toe

Automobilový benzín

574 489

23,018

549 765

Motorová nafta

1 906 978

77,244

1 844 941

ETBE

52 661

1,176

28 084

Bioetanol

6 536

0,176

4 215

MERO

110 607

4,092

97 746

1 toe = 41,868 GJ (The IEA/OECD define one toe to be equal to 41.868 GJ [1] or 11.63 MWh)

 

2. Legislatívny rámec pre uvádzanie biopalív na trh v roku 2011

Uvádzanie biopalív na trh s motorovými palivami bolo v roku 2011 ustanovené zákonom c. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Z platného znenia tohto zákona vyplýva, že

- podľa § 14a ods. 1 právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva pohonných látok uvedených na trh, ktorá je

a) 3, 8 % do 31. decembra 2011,

b) 3, 9 % do 31. decembra 2012,

c) 4 % do 31. decembra 2013,

d) 4, 5 % do 31. decembra 2014,

e) 5, 5 % do 31. decembra 2015,

f) 5, 5 % do 31. decembra 2016,

g) 5, 8 % do 31. decembra 2017,

h) 7, 2 % do 31. decembra 2018,

i) 7, 5 % do 31. decembra 2019,

j) 8, 5 % do 31. decembra 2020.

- podľa § 14a ods. 3 právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť prostredníctvom pohonných látok s obsahom biopalív, pričom minimálny obsah biopalív v každom litri jednotlivého druhu pohonných látok je ustanovený v prílohe č. 1 a to nasledovne:

Tabuľka č.1: Minimálny objem biopaliva v motorovej nafte kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 11 45 a 2710 11 49

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

biodiesel

5,2%

5,3%

5,4%

6,8%

7,5%

7,6%

7,8%

9,7%

10,1%

11,5%

Tabuľka č. 2: Minimálny objem biopaliva v motorovom benzíne kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bioetanolová zložka

3,1

3,2

3,3

4,1

4,5

4,6

4,7

5,9

6,2

7,0

Minimálny podiel bioETBE

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Z toho objem bioetanolovej zložky (47%)

1,41%

 

podľa § 2 ods. 4 sa na účely zákona o OZE pohonnou látkou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len biopalivo) rozumie

a) bioetanol, ktorým je etanol vyrobený z biomasy,

b) biodiesel, ktorým je ester vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku, 3a)

c) bioplyn vyrobený z biomasy,

d) biometanol, ktorým je metanol vyrobený z biomasy,

e) biometán vyrobený z biomasy,

f) biodimetyléter, ktorým je dimetyléter vyrobený z biomasy,

g) bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter s obsahom bioetanolu 47% objemu,

h) biometyltercbutyléter, z biometanolu vyrobený metyltercbutyléter s obsahom biometanolu 36 % objemu,

i) syntézou vyrobené uhľovodíky alebo zmesi takýchto uhľovodíkov vyrobené z biomasy,

j) biovodík, ktorým je vodík vyrobený z biomasy,

k) čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný vrátane odpadových rastlinných olejov,

l) iná látka vyrobená z biomasy, ak sa používa na dopravné účely.

 

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Z platného znenia tohto zákona vyplýva, že

- podľa § 19 ods. 6 prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), je oprávnený na základe povolenia na výrobu zmesi v prítomnosti osoby poverenej colným úradom vyrábať minerálny olej ako zmes

a) minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49 a biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. c) alebo minerálneho

oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49 a biogénnych látok uvedených v § 4 ods. 7 písm. c) a d),

b) minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 a biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a).

- podľa § 6 ods. 1 je sadzba dane ustanovená nasledovne:

a) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 s obsahom biogénnej látky

1. do objemu ustanovenom v osobitnom predpise 550,52 eura/1 000 l,

2. v objeme ustanovenom v osobitnom predpise1 a viac 514,50 eura/1 000 l,

d) plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 s obsahom biodiesla

1. do objemu ustanovenom v osobitnom predpise 386,40 eur/1 000 l,

2. v objeme ustanovenom v osobitnom predpise1 a viac 368,00 eur/1 000 l.

- podla § 4 ods. 7 biogénnou látkou sa rozumie kvapalná biogénna látka alebo plynná biogénna látka vyrobená z biomasy, ktorou je

a) biodiesel, ester kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10 vyrobený z rastlinného oleja alebo živocíšneho tuku, alebo použitého odpadového oleja

rastlinného pôvodu alebo živocíšneho pôvodu,

b) cistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky

nemodifikovaný kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518,

c) bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter kódu kombinovanej nomenklatúry 2909 19 10 s obsahom bioetanolu 47 % objemu,

d) bioetanol, lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 20 00 s obsahom alkoholu najmenej 99, 7 % objemu,

e) bioplyn, plyn urcený na energetické úcely vznikajúci z biomasy fermentáciou.

 

2.1. Štátna podpora v oblasti biopalív v roku 2011

Podpora využívania biopalív bola realizovaná v roku 2011 zákonom c. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, nižšou sadzbou dane pre motorový benzín a plynový olej s obsahom biogénnej látky v objeme ustanovenom § 14a ods. 3 a v prílohe c. 1 zákona o OZE.

 

3. Prehľad o plnení zákona o OZE v roku 2011

Dna 1. januára 2011 nadobudol účinnosť zákon c. 492/2010 Z.z., ktorým sa mení a doplna zákon c. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a doplna zákon o OZE. Týmto zákonom boli stanovené referenčné hodnoty pre obsah biopalív v pohonných látkach vypočítané z energetického obsahu pre roky 2011 až 2020, pričom ich hodnoty sú uvedené v kapitole c. 2 materiálu.

Dňa 5. apríla 2011 bol schválený zákon č. 136/2011 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o OZE a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom bola zavedená podmienka o kritériách trvalej udržateľnosti pre biopalivá započítavané do výpočtu referenčnej hodnoty pre príslušný rok.

a) Informácia o uvádzaní biopalív na vnútorný trh SR s motorovými palivami

Realizácia programu biopalív pokračovala aj v roku 2011 a uskutočňovala sa reťazcom podnikateľských subjektov „pestovateľ/chovateľ – spracovateľ – výrobca

biozložiek a motorových palív – distribútor – spotrebiteľ/zákazník“ ako:

- primiešavanie esterov pri výrobe motorovej nafty v kvalite STN EN 590, resp. motorová nafta s prímesou esterov v kvalite EN 590 bola na domáci trh uvádzaná

z dovozu;

- primiešavanie ETBE (etyltercbutyléteru) a bioetanolu pri výrobe motorového benzínu v kvalite STN EN 228 s následným uvádzaním tohto výrobku na domáci trh.

Realizácia programu biopalív je kvantifikovaná ako plnenie referenčnej hodnoty pre biopalivá, ustanovenej hodnotou 3,8 % pre rok 2011. Skutočne dosiahnuté plnenie referenčnej hodnoty za rok 2011 je vyjadrené údajom 4,45 % energetického obsahu z celkového množstva motorového benzínu a motorovej nafty. V množstvách a v energetickom vyjadrení to uvádza text a tabuľka uvedená v bode 1 tejto správy.

b) Informácia o plnení ustanovení z informačného systému za rok 2010

Vo vztahu k Európskej komisii bola dna 18. júla 2011 na DG ENER (Generálne riaditelstvo pre energetiku) predložená v poradí už ôsma výrocná správa za rok 2010 (výrocné správy predkladané clenskými krajinami EÚ sú zverejnované na internetovej stránke http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pri spracovávaní správy o používaní biozložiek v motorových palivách za rok 2010 využilo hlásenia predajcov a výrobcov motorových palív za rok 2010, predkladané v súlade s § 4 ods. 4 nariadenia c. 246/2006 Z.z.

 
Reklamný prúžok