Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Biopalivá v otázkach a odpovediach

1. Čo je biopalivo?

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie biopalivo definuje ako kvapalné alebo plynné palivo určené pre dopravu a vyrobené z biomasy. Uvedená smernica zároveň biomasu chápe ako biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti priemyselného a komunálneho odpadu. Medzi najčastejšie využívané biopalivo na území Slovenskej republiky patrí bioetanol a biodiesel (resp. MERO či FAME).

2. Čo je bioetanol?

Bioetanol je vysoko oktánové palivo vyrobené z obnoviteľných surovín. Jedná sa o etanol (t.j. etylalkohol, alkohol, lieh) vyrobený technológiou alkoholového kvasenia z biomasy - obvykle z rastlín obsahujúcich väčšie množstvo škrobu (kukurica, obilie, zemiaky) a sacharidov (cukrová trstina alebo cukrová repa). V mnohých prípadoch sa bioetanol vyrába z poľnohospodárskych produktov, ktoré sú vypestované na území danej krajiny, a tak jeho produkcia znižuje závislosť celkovej ekonomiky štátu na dovoze palív zo zahraničia. Pre výrobu bioetanolu spoločnosťou ENVIRAL slúži ako základná surovina kukurica, ktorej sa ročne spotrebuje až 300-tisíc ton. Vedľajším produktom pri výrobe bioetanolu je tzv. DDGS, ktoré sa bude používať ako krmivo. Bioetanol alebo jeho deriváty sa v súčasnosti využívajú ako 5-10% prímes do konvenčných minerálnych palív, vďaka čomu sa znižujú náklady na výrobu paliva, zvyšuje sa jeho oktánové číslo a znižuje sa množstvo emisií CO2.

3. Aký bol vývoj využitia bioetanolu?

Bioetanol bol jedným z prvých palív, ktoré sa využívalo v automobilových motoroch vôbec. Vo väčšej miere sa využívalo počas druhej svetovej vojny v Nemecku, Brazílii, na Filipínach a v Spojených Štátoch. V povojnovom období sa ropné produkty stali cenovo výhodnejšími a dostupnými. Bolo teda len otázkou času, kedy fosílne palivá nahradia bioetanol ako motorové palivo. Zmena však nastala v sedemdesiatych rokoch minulého storočia (ropné šoky), kedy boli obmedzené dodávky ropy. Produkcia bioetanolu sa opäť stala aktuálnou a zaujala miesto ako doplnkový zdroj paliva. V súčasnosti možno hovoriť o bioetanole ako o alternatívnom palive.

4. V čom spočíva výhoda bioetanolu?

 • ide o obnoviteľný zdroj energie
 • pozitívne vplýva na zníženie znečisťovania ovzdušia
 • energetická istota – zníženie závislosti na rope
 • výrazné rozšírenie trhu pre poľnohospodárov
 • palivo má vďaka nemu vysoký oktánový rating pri relatívne nízkych nákladoch
 • čistý bioetanol môže úplne nahradiť konvenčné palivá v prispôsobených motoroch, ako prímes (do 13% koncentrácie) môže byť pridávaný do bežných, neprispôsobených motorov

5. Koľko suroviny je potrebné pre výrobu 1000 litrov alkoholu? /pri priemernom obsahu škrobu a cukru/

 • Kukurica cca 2 500 kg  
 • Pšenica cca 2 800 kg 
 • Cukrová repa cca 10 000 kg 
 • Cukrová trstina cca 13 000 kg

6. Podporuje vláda SR využívanie bioetanolu ako alternatívneho paliva v doprave?

Vláda Slovenskej republiky podporuje rozvoj produkcie a využívanie bioetanolu prostredníctvom legislatívnych noriem určujúce podiel biozložky v palivách, ktoré sú využívané na území SR. Tieto sa odvíjajú od noriem Európskej únie. Výsledkom slovenskej legislatívy je súčasná povinnosť výrobcov a predajcov umiestňovať a ponúkať v motorových benzínoch a motorovej nafte používaných na dopravné účely minimálne množstvo biopalív alebo iných obnoviteľných palív, ktoré je od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 v referenčnej hodnote 3,4% vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh. http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208330&FileName=zz2008-00304-0208330&Rocnik=2008

7. Čo je to DDGS?

 • sušené obilné/kukuričné výpalky s rozpustnými látkami
 • vedľajší produkt pri výrobe liehu, získaný sušením a peletizáciou pevných zvyškov fermentovaných zŕn obilia/kukurice
 • používa sa ako kŕmna surovina pre výrobu krmiva určeného pre chov hovädzieho dobytka, ošípaných ale aj hydinu

8. Čo je transesterifikácia?

Transesterifikácia je chemický proces založený na zmiešaní metanolu s olejom, ktorý bol vylisovaný napríklad zo semien repky olejnej. Pri procese miešania ako katalizátor pôsobí metanolát sodný. Transesterifikácia sa využíva na výrobu metylesteru nenasýtených mastných kyselín (najčastejšie metylesteru repkového oleja - MERA). Vedľajším produktom je glycerín, ktorý sa využíva v chemickom , kozmetickom a farmaceutickom priemysle.

9. Čo je biodiesel (FAME)?

Biodiesel (v angličtine: FAME - Fatty Acid Methyl Ester) sa vyrába transesterifikáciou olejov vylisovan ých zo semien olejn atých rastlín. V Európe sa používa najmä olej lisovaný z repky olejnej, v Ázii palmový a kokosový olej, v Amerike sója a canola. Na výrobu FAME sa však môžu použiť aj vypálene fritovacie oleje (UFO/UCO – used frying/cooking oils) alebo aj živočíšne tuky (tallow). Biodiesel sa dnes môže využívať aj ako 100% palivo alebo sa v rôznych pomeroch primiešava do nafty, vďaka čomu prispieva k znižovaniu množstva emisií CO2 do ovzdušia. Biodiesel sa v mnohých prípadoch vyrába z poľnohospodárskych produktov, ktoré sú vypestované na území danej krajiny, a tak jeho produkcia znižuje závislosť ekonomiky štátu na dovoze palív zo zahraničia.

10. Aký je rozdiel medzi pojmom FAME a MERO?

V princípe žiaden. V praxi oba pojmy označujú biodiesel. Pojem MERO sa však využíva na pomenovanie biodieselu, ktorý je vyrobený výlučne z oleja repky olejnej.

11. Z čoho sa biodiesel vyrába?

Na produkciu biodieselu sa v súčasnosti môže využívať olej repky olejnej, sójový olej, slnečnicový olej, olej z horčičného semena, olej z jatrophy (využitie najmä v Indii), palmový olej alebo z vybraných živočíšnych olejov.

12. Aký bol vývoj biodieselu?

Prvá zmienka o transesterifikácii rastlinného oleja sa datuje už na rok 1853 - skôr ako bol vynájdený prvý dieselový motor. Až v roku 1900 predstavil Rudolf Diesel typ motora, ktorý bol poháňaný arašidovým olejom. V tejto súvislosti už môžeme hovoriť o využití biopaliva, nie však biodieslu nakoľko v procese výroby nebola využitá transesterifikácia. Neskôr sa investovalo mnoho prostriedkov do výskumu biopalív, transesterifikácie či do vývoja biodieselu. Vysoké náklady na výskum výroby biodieslu však zohrali dôležitú úlohu najmä v povojnovom období, kedy sa ropné produkty stali cenovo výhodnejšími a dostupnými. Bolo teda len otázkou času, kedy fosílne palivá nahradia biopalivá. Zmena však nastala v sedemdesiatych rokoch minulého storočia (ropné šoky), kedy sa dodávky ropy stali obmedzenými. Produkcia biopalív sa opäť stala aktuálnou a zaujala dôležité miesto ako doplnkový zdroj paliva. V súčasnosti možno hovoriť o biodiesele ako o alternatívnom palive.

13. V čom spočíva výhoda biodieselu?

 • ide o obnoviteľný zdroj energie (nehrozí vyčerpanie ich zásob)
 • pozitívne vplýva na zníženie znečisťovania ovzdušia
 • energetická istota – zníženie závislosti na rope, ktorej zásoby sú najmä v politicky nestabilných regiónoch sveta
 • výrazné rozšírenie trhu pre poľnohospodárov e. vyššie cetánové číslo v porovnaní s fosílnou naftou, čo môže pozitívne ovplyvniť výkon motora

14. V Podporuje vláda SR využívanie biodieselu ako alternatívneho paliva v doprave?

Vláda Slovenskej republiky podporuje rozvoj produkcie a využívanie biodieselu prostredníctvom noriem, ktoré ovplyvňujú podiel biozložky v palivách, ktoré sú využívané na území SR. Tieto sa odvíjajú od noriem Európskej únie. Výsledkom legislatívnej úpravy je súčasná povinnosť výrobcov a predajcov ponúkať v motorových benzínoch a motorovej nafte používaných na dopravné účely minimálne množstvo biopalív alebo iných obnoviteľných palív, ktoré je od 1. januára 2007 do 31. decembra 2009 v referenčnej hodnote 2% vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh. Od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 sa táto hodnota podľa Nariadenia vlády SR z 19. apríla 2006 zvýši na referenčnú hodnotu 5,75% vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh. Európska únia 9.3.2007 schválila záväzné ciele, v rámci ktorých by mali členské krajiny znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s rokom 1990, do toho istého roku zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 20 % a podiel biopalív na 10 % .

15. Aký je technický štandard biodieselu?

Medzinárodný štandard pre biodiesel je EN 14214. Existujú aj ďalšie, najčastejšie národné špecifikácie. Napríklad v USA sa využíva norma ASTM D 6751, v Nemecku je to DIN EN 14214 a vo Veľkej Británii BS EN 14214. Existujú ďalšie, v našom regióne menej používané, štandardy biodieselu, ktoré sú vyrobené z rôznych olejov:

 • RME (rapeseed methyl ester - metylester repky olejne) DIN E 51606
 • PME (vegetable methyl ester - metylester rastlinného oleja) DIN E 51606
 • FME (fat methyl ester - metylester živočíšneho tuku) DIN V 51606
 
Reklamný prúžok