Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
 
Piliere

Všetky tri piliere sú nosnými priestormi, v ktorých skúmame výrobu a využívanie biopalív a ich vplyvu a dopadu na kvalitu života človeka a ľudstvo.
 
Sociálny pilier sleduje zdravotný stav obyvateľstva a faktory, ktoré ho ovplyvňujú; údaje o zamestnanosti a otázky s ňou spojené; demografický vývoj a priebežné zmeny, urbanizačné trendy a migráciu; zastavanosť územia; bytovú otázku spojenú aj s jej kvalitou; záber pôdy; dopravu a jej dôsledky.
 
Ekonomický pilier pokrýva výkonnosť ekonomiky a predpoklady jej ďalšieho vývoja; podporu využívania prírodných - obnoviteľných zdrojov energie a racionalizačných nástrojov pre jej využívanie; riešenia v produkcii odpadov a nakladanie s nimi; ekonomické nástroje a platby za znečisťovanie ŽP; environmentálnu prepravu osôb a tovarov.
 
Environmentálny pilier je založený na ochrane ovzdušia a boji proti globálnym environmentálnym problémom; ochrane pôdy, lesov a vody a ich racionálnom využívaní; ochrane biodiverzity; poľnohospodárstve v koexistencii s ŽP; pripravenosti a odpovedi na prírodné katastrofy; urbanizácii; environmentálne vhodnom nakladaní s chemickými látkami a odpadmi; medzinárodnej preprave nebezpečných odpadov.
 
Tieto piliere sú založené a nadväzujú na národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja (NS TUR), ktorú chápeme ako základný rámec pre všetky zaangažované osoby a inštitúcie pri aktivitách sledujúcich napĺňanie príslušných priorít a cieľov (ktoré sú sledované a vyhodnocované ako UN CSD indikátory, Lisabonské indikátory a indikátory Rio+10 procesu v SR).
Legislatíva EU a hlavne smernice 2009/28/ES a 2009/30/ES a smernica Rady 1999/32/ES, transponované do našej národnej legislatívy tvoria ďalšiu časť pre nás dôležitých a relevantných noriem základného rámca.
V neposlednom rade je našim východiskom samotná národná legislatíva SR a s ňou súvisiace a záväzne platné dokumenty a akčné plány.

 
Reklamný prúžok