Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
 
Ciele

1. Združenie vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu a slobody politickej príslušnosti.
 
2. Základným cieľom Združenia je koordinovať činnosť a chrániť práva a záujmy svojich členov - významných výrobcov a odberateľov biopalív a podpora aktivít v oblasti životného prostredia, a to najmä využívaním ekologických obnoviteľných zdrojov energie vrátane bioetanolu.
 
3. V záujme splnenia tohto cieľa Združenie najmä:
a) vhodným spôsobom informuje verejnosť o možnostiach využitia jednotlivých obnoviteľných zdrojoch energie a ich dopadoch na životné prostredie,
 
b) organizuje odborné podujatia s cieľom určenia konkrétnych spôsobov, ako možno jednotlivé ekologické obnoviteľné zdroje čo najefektívnejšie využiť v prostredí Slovenskej republiky,
 
c) organizuje stretnutia so zástupcami všetkých subjektov, ktoré môžu prispieť k významnejšiemu využitiu ekologických obnoviteľných zdrojov energie v prostredí Slovenskej republiky,
 
d) organizuje rôzne iné verejné aktivity za účelom dosiahnutia cieľa združenia​
.
e) analyzuje a vyhodnocuje legislatívne podmienky odberateľov biopalív a práva odberateľov
biopalív;
 
f) koordinuje postup svojich členov a aktívne sa zúčastňuje na príprave a tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa dôležitých spoločných záujmov svojich členov, najmä v oblasti výroby, distribúcie a odberu biopalív;
 
g) získava čo najširšiu podporu pre presadzovanie spoločných cieľov svojich členov sústavným kontaktom s jednotlivými osobnosťami spoločenského, ekonomického a politického života, aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi, a to pri riešení vecných, personálnych a iných otázok a spolupracuje s orgánmi územnej samosprávy a s masovo-komunikačnými prostriedkami;
 
h) spolupracuje s inými organizáciami zastupujúcimi výrobcov a distribútorov biopalív doma i v zahraničí a s obchodnými a priemyselnými komorami;
 
4. Združenie nie je oprávnené presadzovať stanoviská, na ktorých sa nezhodla nadpolovičná väčšina jeho členov.

 
Reklamný prúžok