Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
 
Definície a pojmy

Malý bio slovník:

Trvalo udržateľný rozvoj“ ide o taký  rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.“
Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, ekonomické, environmentálne a inštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, globálnej) a smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva (miestnej a regionálnej komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje a chráni kultúrne a prírodné dedičstvo.

Obnoviteľné zdroje energie (OZE)“ nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí a ide o tieto zdroje:

 1. 1. vodná energia,
 2. 2. slnečná energia,
 3. 3. veterná energia,
 4. 4. geotermálna energia,
 5. 5. biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania,
 6. 6. bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd,
 7. 7. biometán

Biokvapalina“ je kvapalné palivo na iné energetické účely ako na dopravu, vrátane elektriny, tepla a chladu, vyrobené z biomasy.

Biopalivo“ je kvapalné alebo plynné palivo určené pre dopravu a je vyrobené z biomasy.

Za biopalivá sa považujú minimálne tieto výrobky:

 1. 1. "Bioetanol": etanol vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, používaný ako biopalivo.
 2. 2. "Bionafta": metylester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho oleja s kvalitou nafty, používaný ako biopalivo.
 3. 3. "Bioplyn": palivový plyn vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, ktorý môže čistením dosiahnuť kvalitu zemného plynu, používaný ako biopalivo alebo drevný plyn.
 4. 4. "Biometanol": metanol vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo.
 5. 5. "Biodimetyléter" dimetyléter vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo.
 6. 6. "Bio-ETBE (etyl-tri-butyl-éter)": ETBE vyrobený na báze bioetanolu. Percentuálny objem bio-ETBE, ktorý sa počíta ako biopalivo je 47 %.
 7. 7. "Bio-MTBE (metyl-tri-butyl-éter)": palivo vyrobené na báze biometanolu. Percentuálny objem bio-ETBE, ktorý sa počíta ako biopalivo je 36 %.
 8. 8. "Syntetické biopalivá": syntetické uhľovodíky alebo zmesi syntetických uhľovodíkov, ktoré boli vyrobené z biomasy.
 9. 9. "Biovodík": vodík vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, používaný ako biopalivo.
 10. 10. "Čistý rastlinný olej": olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi, surový alebo rafinovaný ale chemicky nemodifikovaný, ak je jeho použitie zlučiteľné s typom príslušného motora a zodpovedajúcimi emisnými požiadavkami.

Ekologicke palivo“ sa rozumie zmes vyrobená z palív a mazív a esteru kyselín obsiahnutého v tukoch a olejoch, ktorá je odbúrateľná najmenej na 90 % za 21 dni podľa medzinárodného testu CEC L-33-A-93, pričom podiel esteru kyselín v tejto zmesi je vyšši ako 30 %.

Biogénne palivo“ je zmes biogénnej latky a uhľovodíkov, v ktorej objem uhľovodíkov nesmie presiahnuť 5 %, pričom biogénnou látkou sa rozumejú rastlinné tuky a oleje tiež modifikované.

Fosílne palivá“ je nerastná surovina, ktorá vznikla v minulých geologických obdobiach zložitými geochemickými procesmi, premenou odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov za neúčasti vzduchu. Patria do skupiny neobnoviteľných zdrojov energie (ropa, uhlie, zemný plyn), olejové bridlice, dechtové piesky.

„Biomasa“ sú biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti priemyselného a komunálneho odpadu.

Energia z obnoviteľných zdrojov energie“ je energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná, aerotermálna, geotermálna a hydrotermálna energia a energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyny.

Aerotermálna energia“ je energia uložená vo forme tepla v okolitom ovzduší.

Geotermálna energia“ je energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom.

Hydrotermálna energia“ je energia uložená vo forme tepla v povrchových vodách.

Hrubá konečná energetická spotreba“ sú energetické komodity dodávané na energetické účely pre priemysel, dopravu, domácnosti, služby vrátane verejných služieb, poľnohospodárstvo, ako aj lesné a rybné hospodárstvo, vrátane spotreby elektriny a tepla zo strany energetických odvetví, ktoré sa zaoberajú výrobou elektriny a tepla, a vrátane strát elektriny a tepla počas distribúcie a prenosu.

Diaľkové vykurovanie“ alebo „diaľkové chladenie“ je distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody alebo vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie alebo ochladzovanie priestorov alebo procesov.

Potvrdenie o pôvode“ je elektronický dokument, ktorého jediným účelom je poskytnúť koncovému spotrebiteľovi dôkaz o tom, že daný podiel alebo množstvo energie bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie v súlade s článkom 3 ods. 6 smernice 2003/54/ES.

Systém podpory“ je akýkoľvek nástroj, systém alebo mechanizmus, ktorý uplatňuje členský štát alebo skupina členských štátov a ktorý podporuje využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie znížením nákladov na túto energiu, zvýšením ceny, za ktorú sa môže predávať, alebo zvýšením nakúpeného objemu takejto energie prostredníctvom povinnosti využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie alebo inak; toto okrem iného zahŕňa aj investičnú pomoc, oslobodenie od dane alebo zníženie dane, vrátenie dane, systémy podpory povinnosti využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie vrátane systémov využívajúcich „zelené“ certifikáty a systémy priamej podpory cien vrátane výkupných sadzieb a vyplácania prémií.

Povinnosť využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie“ je národný systém podpory, v rámci ktorého sa vyžaduje od výrobcov energie, aby do svojej výroby zahrnuli daný podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie, od dodávateľov energie sa vyžaduje, aby do svojich dodávok zahrnuli daný podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie, a od spotrebiteľov energie sa vyžaduje, aby do svojej spotreby zahrnuli daný podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie; patria sem aj systémy, podľa ktorých sa tieto požiadavky môžu splniť prostredníctvom „zelených“ certifikátov.

Skutočná hodnota“ je úspora emisií skleníkových plynov v niektorých alebo všetkých krokoch špecifického výrobného postupu pre biopalivá vypočítaná podľa metodiky ustanovenej v časti C prílohy V smernice EP.

Typická hodnota“ je odhad reprezentatívnej úspory emisií skleníkových plynov v konkrétnom reťazci výroby biopalív.

Určená hodnota“ je hodnota odvodená od typickej hodnoty pomocou vopred stanovených faktorov, ktorá sa za určitých podmienok stanovených v tejto smernici môže použiť namiesto skutočnej hodnoty.

"Iné obnoviteľné palivá" znamenajú obnoviteľné palivá iné, ako sú biopalivá, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov energie, ako je definované v smernici 2001/77/ES [8] a používajú sa na dopravné účely.

"Energetický obsah" znamená dolnú výhrevnú hodnotu paliva.

 

 
Reklamný prúžok