Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
 
Biopalivá v otázkach a odpovediach

1. Čo je biopalivo?

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie biopalivo definuje ako kvapalné alebo plynné palivo určené pre dopravu a vyrobené z biomasy. Uvedená smernica zároveň biomasu chápe ako biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti priemyselného a komunálneho odpadu. Medzi najčastejšie využívané biopalivo na území Slovenskej republiky patrí bioetanol a biodiesel (resp. MERO či FAME).

2. Čo je bioetanol?

Bioetanol je vysoko oktánové palivo vyrobené z obnoviteľných surovín. Jedná sa o etanol (t.j. etylalkohol, alkohol, lieh) vyrobený technológiou alkoholového kvasenia z biomasy - obvykle z rastlín obsahujúcich väčšie množstvo škrobu (kukurica, obilie, zemiaky) a sacharidov (cukrová trstina alebo cukrová repa). V mnohých prípadoch sa bioetanol vyrába z poľnohospodárskych produktov, ktoré sú vypestované na území danej krajiny, a tak jeho produkcia znižuje závislosť celkovej ekonomiky štátu na dovoze palív zo zahraničia. Pre výrobu bioetanolu spoločnosťou ENVIRAL slúži ako základná surovina kukurica, ktorej sa ročne spotrebuje až 300-tisíc ton. Vedľajším produktom pri výrobe bioetanolu je tzv. DDGS, ktoré sa bude používať ako krmivo. Bioetanol alebo jeho deriváty sa v súčasnosti využívajú ako 5-10% prímes do konvenčných minerálnych palív, vďaka čomu sa znižujú náklady na výrobu paliva, zvyšuje sa jeho oktánové číslo a znižuje sa množstvo emisií CO2.

3. Aký bol vývoj využitia bioetanolu?

Bioetanol bol jedným z prvých palív, ktoré sa využívalo v automobilových motoroch vôbec. Vo väčšej miere sa využívalo počas druhej svetovej vojny v Nemecku, Brazílii, na Filipínach a v Spojených Štátoch. V povojnovom období sa ropné produkty stali cenovo výhodnejšími a dostupnými. Bolo teda len otázkou času, kedy fosílne palivá nahradia bioetanol ako motorové palivo. Zmena však nastala v sedemdesiatych rokoch minulého storočia (ropné šoky), kedy boli obmedzené dodávky ropy. Produkcia bioetanolu sa opäť stala aktuálnou a zaujala miesto ako doplnkový zdroj paliva. V súčasnosti možno hovoriť o bioetanole ako o alternatívnom palive.

4. V čom spočíva výhoda bioetanolu?

 • ide o obnoviteľný zdroj energie
 • pozitívne vplýva na zníženie znečisťovania ovzdušia
 • energetická istota – zníženie závislosti na rope
 • výrazné rozšírenie trhu pre poľnohospodárov
 • palivo má vďaka nemu vysoký oktánový rating pri relatívne nízkych nákladoch
 • čistý bioetanol môže úplne nahradiť konvenčné palivá v prispôsobených motoroch, ako prímes (do 13% koncentrácie) môže byť pridávaný do bežných, neprispôsobených motorov

5. Koľko suroviny je potrebné pre výrobu 1000 litrov alkoholu? /pri priemernom obsahu škrobu a cukru/

 • Kukurica cca 2 500 kg  
 • Pšenica cca 2 800 kg 
 • Cukrová repa cca 10 000 kg 
 • Cukrová trstina cca 13 000 kg

6. Podporuje vláda SR využívanie bioetanolu ako alternatívneho paliva v doprave?

Vláda Slovenskej republiky podporuje rozvoj produkcie a využívanie bioetanolu prostredníctvom legislatívnych noriem určujúce podiel biozložky v palivách, ktoré sú využívané na území SR. Tieto sa odvíjajú od noriem Európskej únie. Výsledkom slovenskej legislatívy je súčasná povinnosť výrobcov a predajcov umiestňovať a ponúkať v motorových benzínoch a motorovej nafte používaných na dopravné účely minimálne množstvo biopalív alebo iných obnoviteľných palív, ktoré je od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 v referenčnej hodnote 3,4% vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh. http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208330&FileName=zz2008-00304-0208330&Rocnik=2008

7. Čo je to DDGS?

 • sušené obilné/kukuričné výpalky s rozpustnými látkami
 • vedľajší produkt pri výrobe liehu, získaný sušením a peletizáciou pevných zvyškov fermentovaných zŕn obilia/kukurice
 • používa sa ako kŕmna surovina pre výrobu krmiva určeného pre chov hovädzieho dobytka, ošípaných ale aj hydinu

8. Čo je transesterifikácia?

Transesterifikácia je chemický proces založený na zmiešaní metanolu s olejom, ktorý bol vylisovaný napríklad zo semien repky olejnej. Pri procese miešania ako katalizátor pôsobí metanolát sodný. Transesterifikácia sa využíva na výrobu metylesteru nenasýtených mastných kyselín (najčastejšie metylesteru repkového oleja - MERA). Vedľajším produktom je glycerín, ktorý sa využíva v chemickom , kozmetickom a farmaceutickom priemysle.

9. Čo je biodiesel (FAME)?

Biodiesel (v angličtine: FAME - Fatty Acid Methyl Ester) sa vyrába transesterifikáciou olejov vylisovan ých zo semien olejn atých rastlín. V Európe sa používa najmä olej lisovaný z repky olejnej, v Ázii palmový a kokosový olej, v Amerike sója a canola. Na výrobu FAME sa však môžu použiť aj vypálene fritovacie oleje (UFO/UCO – used frying/cooking oils) alebo aj živočíšne tuky (tallow). Biodiesel sa dnes môže využívať aj ako 100% palivo alebo sa v rôznych pomeroch primiešava do nafty, vďaka čomu prispieva k znižovaniu množstva emisií CO2 do ovzdušia. Biodiesel sa v mnohých prípadoch vyrába z poľnohospodárskych produktov, ktoré sú vypestované na území danej krajiny, a tak jeho produkcia znižuje závislosť ekonomiky štátu na dovoze palív zo zahraničia.

10. Aký je rozdiel medzi pojmom FAME a MERO?

V princípe žiaden. V praxi oba pojmy označujú biodiesel. Pojem MERO sa však využíva na pomenovanie biodieselu, ktorý je vyrobený výlučne z oleja repky olejnej.

11. Z čoho sa biodiesel vyrába?

Na produkciu biodieselu sa v súčasnosti môže využívať olej repky olejnej, sójový olej, slnečnicový olej, olej z horčičného semena, olej z jatrophy (využitie najmä v Indii), palmový olej alebo z vybraných živočíšnych olejov.

12. Aký bol vývoj biodieselu?

Prvá zmienka o transesterifikácii rastlinného oleja sa datuje už na rok 1853 - skôr ako bol vynájdený prvý dieselový motor. Až v roku 1900 predstavil Rudolf Diesel typ motora, ktorý bol poháňaný arašidovým olejom. V tejto súvislosti už môžeme hovoriť o využití biopaliva, nie však biodieslu nakoľko v procese výroby nebola využitá transesterifikácia. Neskôr sa investovalo mnoho prostriedkov do výskumu biopalív, transesterifikácie či do vývoja biodieselu. Vysoké náklady na výskum výroby biodieslu však zohrali dôležitú úlohu najmä v povojnovom období, kedy sa ropné produkty stali cenovo výhodnejšími a dostupnými. Bolo teda len otázkou času, kedy fosílne palivá nahradia biopalivá. Zmena však nastala v sedemdesiatych rokoch minulého storočia (ropné šoky), kedy sa dodávky ropy stali obmedzenými. Produkcia biopalív sa opäť stala aktuálnou a zaujala dôležité miesto ako doplnkový zdroj paliva. V súčasnosti možno hovoriť o biodiesele ako o alternatívnom palive.

13. V čom spočíva výhoda biodieselu?

 • ide o obnoviteľný zdroj energie (nehrozí vyčerpanie ich zásob)
 • pozitívne vplýva na zníženie znečisťovania ovzdušia
 • energetická istota – zníženie závislosti na rope, ktorej zásoby sú najmä v politicky nestabilných regiónoch sveta
 • výrazné rozšírenie trhu pre poľnohospodárov e. vyššie cetánové číslo v porovnaní s fosílnou naftou, čo môže pozitívne ovplyvniť výkon motora

14. V Podporuje vláda SR využívanie biodieselu ako alternatívneho paliva v doprave?

Vláda Slovenskej republiky podporuje rozvoj produkcie a využívanie biodieselu prostredníctvom noriem, ktoré ovplyvňujú podiel biozložky v palivách, ktoré sú využívané na území SR. Tieto sa odvíjajú od noriem Európskej únie. Výsledkom legislatívnej úpravy je súčasná povinnosť výrobcov a predajcov ponúkať v motorových benzínoch a motorovej nafte používaných na dopravné účely minimálne množstvo biopalív alebo iných obnoviteľných palív, ktoré je od 1. januára 2007 do 31. decembra 2009 v referenčnej hodnote 2% vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh. Od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 sa táto hodnota podľa Nariadenia vlády SR z 19. apríla 2006 zvýši na referenčnú hodnotu 5,75% vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh. Európska únia 9.3.2007 schválila záväzné ciele, v rámci ktorých by mali členské krajiny znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s rokom 1990, do toho istého roku zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 20 % a podiel biopalív na 10 % .

15. Aký je technický štandard biodieselu?

Medzinárodný štandard pre biodiesel je EN 14214. Existujú aj ďalšie, najčastejšie národné špecifikácie. Napríklad v USA sa využíva norma ASTM D 6751, v Nemecku je to DIN EN 14214 a vo Veľkej Británii BS EN 14214. Existujú ďalšie, v našom regióne menej používané, štandardy biodieselu, ktoré sú vyrobené z rôznych olejov:

 • RME (rapeseed methyl ester - metylester repky olejne) DIN E 51606
 • PME (vegetable methyl ester - metylester rastlinného oleja) DIN E 51606
 • FME (fat methyl ester - metylester živočíšneho tuku) DIN V 51606
 
Reklamný prúžok